Pozrite si, ako budú v časoch koronavírusu prebiehať zápisy detí do škôl a škôlok

Zápis do základnej školy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020 s tým, že

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.Mesto Nitra

zastúpené primátorom mesta oznamuje, že zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa uskutoční v dňoch 20.04.2020 – 24.04.2020 v jednotlivých školách.

Podrobné informácie získate na webových sídlach základných  škôl alebo ich telefónnych číslachZMENA!!!!!

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry pre školský rok 2020/2021

MESTO NITRA oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:  

  • „Deň otvorených dverí“ vo všetkých MŠ naplánovaný 29.4.2020 je zrušený
  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie      o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 Termíny podania žiadosti:

  • v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 elektronickou formou: e-mailové adresy jednotlivých materských škôl: https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18126 alebo poštou
  • dňa: 6.5.2020 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod osobne doručiť do materskej školy alebo iným spôsobom ktorý si určí konkrétna materská škola dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Formulár žiadosti je zverejnený na  www.nitra.sk, www.msnitra.org, webové sídlo MŠ alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole.

Informácie o zápise:

  

 
Dátum vytvorenia: 06. 04. 2020 12:39
Dátum vytvorenia: 06.04.2020  12:54
Dátum aktualizácie: 07.04.2020  07:44