MESTSKÝ ÚRAD V ČASE KORONY

Kontakty na mestský úrad pre súrne prípady

KONTAKTY

Odbor školstva, mládeže a športu
0911/422 012  
037/65 02 397 (základné školy)
037/65 02 276 (materské školy)
037/65 02 256 (školské stravovanie)
037/65 02 389 (šport a mládež)
 
Odbor kultúry 
0902/960 665  
037/65 02 120 (uvítania, obrady, pamätihodnosti)
0902/960 672  
0902/960 671  
0915/725 207  
037/65 02 299  (dotácie, prenájom kultúrnych zariadení, kultúrne podujatia)
0902/960 666  
0902/960 667  
0911/997 001  
0904/296 378 (prevádzka KZ)
037/65 02 207 (prevádzky)
 
Odbor ekonomiky a rozpočtu
037/65 02 267  
037/65 02 201  
0911/922 299   
 
Odbor majetku
037/65 02 222  
037/65 02 220  
037/65 02 308  
037/65 02 293  
037/65 02 313  
037/65 02 311  
037/65 02 203  
 
Odbor sociálnych služieb 
037/65 02 324 (dávky a príspevky, sociálna kuratela)
037/65 02 288 (sociálne služby)
037/65 02 119 (sociálne bývanie –nájomné byty, útulky, Orechov dvor)
 
Odbor životného prostredia
037/65 02 310  (poverený vedúci odboru životného prostredia)
037/65 02 307  (mestské poľnohospodárstvo)
037/65 02 236  (voda, ovzdušie a odpady)
037/65 02 319 (zeleň a výruby)
 
Odbor stavebného poriadku
037/65 02 111  
037/65 02 225 Štátny fond rozvoja bývania
 
Odbor miestnych daní a poplatkov
037/65 02 240 (daň z nehnuteľností)
037/65 02 314 (poplatky za komunálne odpady)
037/65 02 266  (poplatky za komunálne odpady)
037/65 02 259  (daň za psa a ostatné miestne dane)
037/65 02 259 (miestny poplatok za rozvoj)
037/35 02 321 (Vydávanie parkovacích kariet - kiosk v KC)
 
Odbor projektového a strategického riadenia
037/65 02 214  
0911/360 721  
037/65 02 270 (informácie o parkovacích kartách v rámci novej parkovacej politiky)
   
 
Útvar hlavného architekta
037/65 02 262 (sekretariát hlavného architekta)
037/65 02 249 (spisová agenda útvaru)
037/65 02 344 (reklamné stavby)
037/65 02 274 (územnoplánovacie informácie, vyjadrenia k investičným zámerom a projektovým  dokumentáciám, podklady z GMIS mesta Nitra)
037/65 02 344 (príprava územnoplánovacej dokumentácie)
037/65 02 246 (príprava územnoplánovacej dokumentácie)
 
Odbor dopravy
0902/960 674 (doprava )
037/65 02 129 (doprava)
 
Kancelária prednostu
037/65 02 108  
037/65 02 110  
 
Kancelária primátora
037/65 02 112  
0902/960 659  
0903/428 141  
037/65 02 122  
0902/960 658  
 
Turistické informačné centrum Nitra
037/16 186  
037/74 10 906  
0904/173 384  
 
Matričný úrad
037/65 02 210  
 
Evidencia obyvateľstva
037/65 02 279  
 
Podateľňa
037/65 02 221  
037/65 02 146  
 
Referát právny a vymáhania pohľadávok
037/650 22 83  
0902/960 664