Koronavírus ovplyvnil stavebný zákon, ako aj zákon o vyvlastňovaní

Od 25. apríla vstúpil do platnosti nový zákon týkajúci sa činnosti stavebných úradov.

 

Zákon prijali v súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu. Dôvodom pre prijatie tohto zákona je skutočnosť, že pracovníci stavebných úradov dochádzajú pri svojej práci do kontaktu s mnohými ľuďmi.

Zmeny nastali v zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, známom pod zjednodušeným názvom stavebný zákon. Ďalšia zmena nastala v zákone o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb.

„Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19 stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu. Môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania. Okrem toho vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania,“  citujeme zmeny, ktoré priniesol upravený zákon.

Agenda stavebného úradu v mnohých prípadoch vyžaduje osobný kontakt zamestnanca stavebného úradu s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi, a preto počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením Covid-19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty osôb.

Zamestnanci stavebných úradov pri vykonávaní spoločných prerokovaní vecí, miestnych ohliadok a štátnych stavebných dohľadov na stavbách, pri nahliadaní účastníkov konania do podkladov rozhodnutí a podobne, vykonávajú tieto úkony osobne a vystavujú sa vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu. Z tohto dôvodu sa navrhuje vykonávať ich len v nevyhnutnom rozsahu.

Stavebný úrad môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a vydanie rozhodnutia vzhľadom na skutočnosť, že vo veci z uvedených objektívnych dôvodov nie je možné rozhodnúť v zákonnej lehote. Stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania. Podanie, ktoré možno vybaviť na základe písomne predloženého návrhu, vybaví stavebný úrad bez zbytočného odkladu.

Ďalšia zmena nastala v zákone o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim. Zákon sa dopĺňa o prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou.

Znamená to, že počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou vyvlastňovací orgán vykonáva ústne pojednávanie len v nevyhnutnom rozsahu alebo v prípade, že na uskutočnení ústneho pojednávania trvá niektorý z účastníkov konania.

Môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; vyvlastňovací orgán je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania. Vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania,“ uvádza sa v novoprijatom zákone.

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19 môže byť znemožnené vykonávanie ústneho pojednávania vo vyvlastňovacom konaní, ktoré je zo zákona povinné, a vydať rozhodnutie o vyvlastnení v zákonných lehotách, pričom zároveň nie je vylúčené, že počas krízovej situácie môže dôjsť zo strany účastníkov konania k znemožneniu podania dokumentov, ktoré súvisia s vyvlastňovacím konaním a sú potrebné pre rozhodnutie vyvlastňovacieho orgánu o návrhu na vyvlastnenie.

„Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby vyvlastňovacie orgány vykonávali ústne pojednávania len v nevyhnutnom rozsahu a v odôvodnených prípadoch predĺžili lehotu na vykonanie úkonov a následné vydanie rozhodnutia; v prípadoch, kedy vyvlastňovacie orgány môžu vykonať úkony vo vyvlastňovacom konaní na základe predloženého návrhu na vyvlastnenie, sú povinné tieto vykonať bezodkladne,“ informovala Viera Rajprichová, riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy.

 

Spracovala: (ĽS)

ilustračné foto: Pixibay

Dátum vytvorenia: 04.05.2020  13:55
Dátum aktualizácie: 04.05.2020  13:56